ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ


Αναζήτηση
Αρχική     Σπουδές     Ανακοινώσεις     Επικοινωνία     Φοιτητές    

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α' Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
Γ' Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
Μαθήματα Β' Εξαμήνου

Τα μαθήματα του Β' Εξαμήνου διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει εκτός των δυο υποχρεωτικών μαθημάτων και δυο μαθήματα επιλογής του.

Πρόγραμμα Μαθημάτων B' Εξαμήνου 2013-2014

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Διαχείρηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (Υ) Σ. Χατζηδήμα
Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Υ) Ε. Σαμπράκος
Μέθοδοι Ανάλυσης Αβεβαιότητας (Ε) Χ. Αγιακλόγλου
Α. Κανάς
Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση (Ε) Ι. Παλαιολόγος
Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ (Ε) Ι. Πολλάλης
Ειρ. Φαφαλιού
Διεθνείς Επενδύσεις (Ε) Π. Παντελίδης
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων και Λογιστική (Ε) Χ. Αλεξάκης

 

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων Β' Εξαμήνου

Διαχείρηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
Σ. Χατζηδήμα

Εισαγωγή στην έννοια της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ιστορική αναδρομή.
Αναφορά στις έννοιες εργασία, διοίκηση οργανισμών, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.
Μέθοδοι και διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού.
Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.
Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – προσομοιώσεις.
Το βιογραφικό σημείωμα και η συνέντευξη εργασίας.
Οι έξι τύποι προσωπικότητας του Holland – test επαγγελματικών επιλογών και επιλογής προσωπικού.
Σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού: η συναισθηματική νοημοσύνη.
Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Course Syllabus Αρχή


Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Ε. Σαμπράκος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή, όλες εκείνες τις γνώσεις θεωρητικές και εφαρμοσμένες, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και σύνταξη των οικονομοτεχνικών μελετών. Έτσι το μάθημα θα καλύψει ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο μέσα από την μεθοδολογία της Ανάλυσης Κόστους Οφέλους με τις πρακτικές που σήμερα χρησιμοποιούνται στις τεχνικοοικονομικές Μελέτες τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Θα μελετηθούν οι μονοκριτηριακές και πολυκριτηριακές μέθοδοι με παραδείγματα από μελέτες περιπτώσεων, η έρευνες αγοράς, τα διαγράμματα χρηματοροών, ο ρόλος της διαχρονικής αξίας του χρήματος στην λήψη των αποφάσεων, οι αναλύσεις ευαισθησίας και ο χρονικός προγραμματισμός των έργων.

Course Syllabus Αρχή


Μέθοδοι Ανάλυσης Αβεβαιότητας
Χ. Αγιακλόγλου - Α. Κανάς

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης που εφαρμόζονται στις Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές μελέτες για να διερευνήσουν τη συμπεριφορά οικονομικών γενικά φαινομένων. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην οικονομετρική ανάλυση και στη συνέχεια αναφέρονται οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα οικονομετρικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές αλλά και χρηματοοικονομικές μελέτες. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν την ανάλυση χρονοσειρών στις οικονομετρικές μελέτες και στο τέταρτο μέρος μελετώνται οι σύγχρονες τεχνικές που αφορούν τον προσδιορισμό την αβεβαιότητας και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου με έμφαση στις αγορές χρήματος κα κεφαλαίου, καθώς επίσης στην αγορά ομολόγων και στο τραπεζικό κλάδο. Κατά συνέπεια, το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην οικονομετρία και ειδικότερα στις εφαρμογές του χρηματοοικονομικού κλάδου για να μπορούν αν μελετούν και να καταλαβαίνουν καλύτερα τη συμπεριφορά οικονομικών αλλά και χρηματοοικονομικών φαινομένων. Οι τεχνικές που θα μάθουν οι φοιτητές θα τους βοηθήσουν να πάρα πολύ στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων.

Course Syllabus Αρχή


Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση
Ι. Παλαιολόγος

Στο μάθημα αναλύονται οι βασικές αρχές της κοστολόγησης και της τιμολογιακής πολιτικής σε συνθήκες ατελών αγορών όπως μονοπωλίων, ολιγοπωλίων και μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Η ύλη περιλαμβάνει την Έννοια και τις Βασικές Διακρίσεις Κόστους τις Αρχές κοστολόγησης, τις Μεθόδους και τη Διαδικασία Κοστολόγησης FDC, LRIC τις Εναλλακτικές Βάσεις Κοστολόγησης HCA- CCA και τα Εναλλακτικά πρότυπα Κοστολόγησης (Top-Down, Bottom Up).
Εξετάζονται επίσης οι Τεχνικές Τιμολόγησης και Πολιτικές Διαφοροποίησης Τιμών οι Επιχειρηματικές Αποφάσεις υπό Καθεστώς Κινδύνου και Αβεβαιότητας, η Θεωρία Παιγνίων και της Ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς, ο Προγραμματισμός των Επενδύσεων, τα Οικονομικά της Πληροφόρησης, Στρατηγικές Τιμολόγησης σε Επιχειρήσεις με Ισχύ στην Αγορά καθώς και Προχωρημένα Θέματα τιμολόγησης, όπως Οριακή Τιμολόγηση ως Φραγμός Εισόδου, Ληστρική Τιμολόγηση, Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Συμπίεση Τιμών, κλπ). Επιπλέον, αναλύονται οι βασικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης και της απελευθέρωσης των αγορών.

Course Syllabus Αρχή


Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ
Ι. Πολλάλης - Ειρ. Φαφαλιού

Στο μάθημα αυτό θα συνδυάσουμε γνώσεις και πρακτικές ασκήσεις απo τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά) και το Μάρκετινγκ (Συμπεριφορά Καταναλωτή). Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερώσει και να συμβάλλει στη κατανόηση της συμπεριφοράς των ατόμων και των ομάδων σε μια επιχείρηση, προετοιμάζοντας έτσι τα μελλοντικά διοικητικά στελέχη να είναι πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο των περιορισμών της δομής μιας επιχείρησης αλλά και του ανταγωνισμού. Μέσω της εκτεταμένης χρήσης μελετών περιπτώσεων ( case studies ) και πρακτικών ασκήσεων, οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα της έρευνας και της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της ανάπτυξης συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου. Πρόσθετες επιδιώξεις του μαθήματος αποτελούν η κατανόηση των ηγετικών ρόλων και συμπεριφορών των στελεχών (επικοινωνία, οργανωσιακή κουλτούρα, ομαδική συνεργασία), η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου των αποφάσεων Μάρκετινγκ για την επιχείρηση, ο ρόλος και οι στρατηγικές της διαφήμισης και ο ρόλος του e-Μάρκετινγκ στο περιβάλλον της Νέας Οικονομίας.

Course Syllabus Part A Course Syllabus Part B Αρχή


Διεθνείς Επενδύσεις
Π. Παντελίδης

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης όσον αφορά τους ρόλους της μητρικής εταιρία και των θυγατρικών εταιριών στα πλαίσια της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κατόπιν αναλύεται η έννοια της άμεσης ξένης επένδυσης από μικροοικονομικής και μακροοικονομικής πλευράς και παρατίθενται οι σύγχρονες θεωρίες από τους κλάδους του Διεθνούς εμπορίου, της Βιομηχανικής Οργάνωσης της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Διεθνούς Χρηματοδότησης. Τέλος παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στόχος του μαθήματος είναι να καταλάβει ο σπουδαστής τη διαφορά α. στις λειτουργίες μεταξύ εγχώριας και πολυεθνικής επιχείρησης και β. στις έννοιες μεταξύ εγχώριας και διεθνούς επένδυσης.

Course Syllabus Αρχή


Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων και Λογιστική
Χ. Αλεξάκης

Το μάθημα καλύπτει το τμήμα αυτό της χρηματοοικονομικής το οποίο εξετάζει την επιχείρηση ως εταιρία, δηλαδή ως ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό που λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες ικανοποιούν τα αιτήματα των ιδιοκτητών-μετόχων του, και ονομάζεται χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων (corporate finance). Τα θέματα που θα εξετάζουμε περιλαμβάνουν το σχηματισμό ιδίων κεφαλαίων, τον τραπεζικό δανεισμό, ανάλυση οικονομικής επίδοσης, λειτουργία αγορών κεφαλαίων. Παράλληλα δίδονται συνοπτικά οι βασικές λογιστικές αρχές και εξετάζονται θέματα όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι σχέσεις των εταιριών με τους επενδυτές.

Course Syllabus Αρχή


 


Ενημέρωση, 10/02/2014: Κ. Μηλιώρης..